Opinie i orzeczenia

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, w celu przyuczenia do wykonywania okreslonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu, w szkole lub placówce,
 • specyficznych trudności w uczeniu się, której mowa w art. 16 ust. 10 pkt 2 lit. a UoSO
 • i inne opinie o przebadanych

Opinię wydaje się na pisemny wniosek o wydanie opinii rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów ) dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do odpowiedniej placówki oświatowej lub innej instytucji.

Poradnia orzeka w sprawach:

kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
Orzeczenie rozpatruje się na pisemny wniosek o wydanie orzeczenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą :

 • dyrektor PPP-P jako przewodniczący
 • członkowie - pracownicy pedagogiczni placówki i lekarz
 • na swój wniosek - mogą uczestniczyć rodzice

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się wg harmonogramu 2 razy raz w miesiącu i w szczególnych przypadkach - częściej .

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bytowie
© 2018-2024 | Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.